Logo Campanile

OGÓLNY REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ LOUVRE HOTELS GROUP

Zaktualizowano 28/09/2022 

WŁAŚCICIEL, HOST i REDAKTOR WITRYNY INTERNETOWEJ

LOUVRE HOTELS GROUP
Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 117 624 016 EUR, Nanterre RCS, z siedzibą pod adresem :
Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DÉFENSE

Kierownik ds. Publikacji: Françoise HOUDEBINE

Numer telefonu: +33 (0)1.73.21.98.99 - E-mail:  relation@louvre-hotels.com
Indywidualny nr VAT: FR 16 309 071 942
SIRET: 309 071 942 00 127


ODWOŁYWANIE SIĘ DO APLIKACJI MOBILNYCH 

Google Play Store

Apple Store

 

PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE AKTUALNEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ LOUVRE HOTELS GROUP REZERWACJE

LOUVRE HOTELS GROUP, jako lider sieci hoteli, sprzedaje usługi przedstawione na witrynie sprzedażowej LOUVRE HOTELS GROUP, na witrynach sprzedażowych swoich marek handlowych oraz w swoich Aplikacjach mobilnych (zwane dalej „Usługi”).

Niniejszy ogólny regulamin sprzedaży (zwany dalej „ Regulaminem ”) dotyczy wszelkich rezerwacji dokonywanych przez osobę nie zajmującą się działalnością handlową w jej prywatnym interesie (zwaną dalej „ Gościem ”) w ramach Usług LOUVRE HOTELS GROUP, w obiekcie stowarzyszonym z LOUVRE HOTELS GROUP, działającym w szczególności pod marką Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige, Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip, Sarovar, Tulip Résidences (zwanym dalej „ Marki komercyjne ”) oraz w obiektach działających pod markami partnerskimi („ Partnerzy ”).

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specjalnymi warunkami anulowania ustanowionymi przez LOUVRE HOTELS GROUP w związku z obecnym kryzysem zdrowotnym.

Zaprasza się Gościa do kontaktu z wybranym obiektem w celu poznania regulaminu pobytu obowiązującego w każdym obiekcie (zwanego dalej „ Regulaminem pobytu ”).

Korzystając z Usług, Klient potwierdza, iż posiada pełną zdolnść prawną, dzięki której może zostać związany niniejszym Regulaminem i gwarantuje prawdziwość oraz dokładność podanych informacji.

Klient wybiera oferty dostępne w ramach Usług, które obowiązują w chwili ich sprawdzania. 

Klient przyjmuje Regulamin z chwilą dokonywania Rezerwacji, potwierdzając zapoznanie się z nim i jego akceptację bez zastrzeżeń; bez tej akceptacji nie można dokonać żadnej Rezerwacji.

Sprzedaż marek partnerskich :

Relacja LOUVRE HOTELS GROUP z markami partnerskimi podlega umowom hanldowym, zawartym między LOUVRE HOTELS GROUP a Partnerami. Warunki dotyczące Rezerwacji dokonywanych w ramach Usług w obiektach marek partnerskich opisano w artykule 5 Regulaminu.

Gość ma także świadomość tego, że Partnerzy mogą wymagać zaakceptowania ich ogólnego regulaminu sprzedaży w ramach Rezerwacji. W przypadku dokonania Rezerwacji w hotelu należącym do Partnera LOUVRE HOTELS GROUP gość powinien skontaktować się z wybranym Partnerem w celu uzyskania informacji o Warunkach Pobytu.

 

 

PUNKT 1 : DEFINICJE

Zdefiniowane poniżej terminy rozpoczynające się wielką literą i wykorzystywane w liczbie pojedynczej lub mnogiej w Regulaminie mają następujące znaczenie :

„ Aplikacje mobilne“ : odnosi się do aplikacji mobilnych obsługiwanycg przez LOUVRE HOTELS GROUP, które Gość może pobrać i do których może uzyskiwać dostęp z telefonu komórkowego lub tabletu i w których Gość może dokonywać rezerwacji w Obiektach.

„ Gość(-cie) ” : odnosi się do osób dorosłych, które posiadają odpowiednie kompetencje i nie prowadzą działalności handlowej, a także dokonują prywatnych rezerwacji (w przeciwieństwie do rezerwacji grupowych) dla celów osobistych w ramach Usług LOUVRE HOTELS GROUP.

„ Regulamin pobytu ” : odnosi się do dokumentu(-ów) wydanego(-ych) przez każdy Obiekt i opisującego(-ych) warunki pobytu w obiekcie, w szczególności godzinę zamelodwania i wymeldowania, polityki dotyczące dzieci itp.  Zaprasza się Klienta do kontaktu z wybranym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

„ Dane ” : odnosi się do wszystkich informacji przekazywanych przez Gościa podczas dokonywania rezerwacji, dotyczących Gościa i osób trzecich, dla których dokonuje on rezerwacji, w tym danych osobowych.

„ Dane osobowe ” : odnosi się do wszelkich informacji na temat osoby identyfikowanej bezpośrednio lub pośrednio bądź możliwej do zidentyfikowania, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, internetowa nazwa użytkownika lub jedno bądź większa liczba określonych wskazań dotyczących tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznego tej osoby.

 „Obiekt(-y) ” : odnosi się do obiektów hotelowych, działających pod Markami komercyjnymi LOUVRE HOTELS GROUP lub Partnerów, w przypadku których Gość może dokonywać rezerwacji w ramach Usług oraz, w zależności od przypadku, partnerskich obiektów hotelowych.

 Oferta(-y) ” : odnosi się do propozycji zakwaterowania (pokoje, apartamenty, wille itp.) w Obiekcie, rozpowszechnianej w ramach Usług, w tym w szczególności opisu Obiektu, prezentacji i konkretnych cech każdego rodzaju zakwaterowania, odpowiedniej taryfy, warunków gwarancji i anulowania. Przypomina się Klientowi, że, w zależności od zarezerwowanego Obiektu, może obowiązywać Regulamin pobytu obowiązujący w tym konkretnym Obiekcie. W zależności od przypadku Klient może skontaktować się z wybranym Obiektem, aby uzyskać więcej informacji.

„ Partner(-zy) ” : odnosi się do dowolnego partnera LOUVRE HOTELS GROUP, członka sektora hotelowo-turystycznego, prowadzącego działalność pod markami komercyjnymi, stanowiącymi jego własność, z którym LOUVRE HOTELS GROUP zawarła umowę, na mocy której może on sprzedawać usługi zakwaterowania dostępne w jej obiektach w ramach Usług.

 „ Rezerwacja(-e) ” ; „ Rezerwacja(-e) internetowa(-e) ”: rezerwowanie zakwaterowania w Obiekcie  za pośrednictwem Usług.

„ Rezerwacje prywatne ” : przeciwieństwo rezerwacji „ grupowej ”; jest to rezerwacja, która może obejmować maksymalną liczbę zakwaterowań i/lub osób. W przypadku przekroczenia tej liczby maksymalnej, niniejszy Regulamin nie obowiązuje i stosowane będą Regulamin i taryfy właściwe dla Rezerwacji grupowych. W takim przypadku Klient jest powiadamiany, że LOUVRE HOTELS GROUP i/lub Obiekt zastrzegają sobie możliwość anulowania Rezerwacji prywatnej i przekierowania Klienta do działu Rezerwacji grupowych, jeżeli zauważą, że ten sam Klient i/lub te same osoby związane z pobytem dokonali dwóch kolejnych Rezerwacji internetowych na te same daty pobytu, a liczba zakwaterowań i/lub osób przekracza maksymalny próg określony dla Rezerwacji prywatnych w ramach Usług.

„Usługi ” : odnosi się do Witryny, Witryn marek komercyjnych i Aplikacji mobilnych.

„ Witryna ” : odnosi się do witryny internetowej, obsługiwanej przez LOUVRE HOTELS GROUP pod marką LOUVRE HOTELS GROUP, na której reklamowane są Marki komercyjne LOUVRE HOTELS GROUP i na której Goście mogą dokonywać Rezrwacji w Obiektach.  

„ Witryny Marek komercyjnych ” : odnosi się do witryn internetowych, na których reklamowane są Marki komercyjne LOUVRE HOTELS GROUP i (w przypadku pewnych witryn) marki partnerskie i na których Goście mogą dokonywać Rezrwacji prywatnych w Obiektach.

„ Taryfa zarezerwowana ” : oznacza Cenę i odpowiednie warunki (anulowanie, zmiany itp.), wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Oferty wydanej przez Obiekt, wybrane i zaakceptowane przez Gościa w ramach jego Rezerwacji oraz po jej potwierdzeniu. Ta Taryfa może obejmować lokalne i/lub dodatkowe podatki odpowiadające w szczególności dodatkowym usługom wybranym przez Klienta.

 

PUNKT 2 : ZAKRES : REZERWACJE PRYWATNE

Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Rezerwacji prywatnych dokonywanych w ramach Usług.

Zgodnie z Usługami, jak określono w Regulaminie, w ramach Rezerwacji prywatnej można zarezerwować maksymalnie dziewięć (9) zakwaterowań lub można nią objąć maksymalnie piętnaście (15) osób.

W przypadku jakiejkolwiek rezerwacji obejmującej większą liczbę osób i/lub zakwaterowań, Gość musi wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie „ Kontakt ” w ramach Usług.

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

 

PUNKT 3: REZERWACJE – ZASADY OGÓLNE

1. Proces Rezerwacji

Gość dokonuje rezerwacji internetowej ramach Usług.

-Uznaje się, że Rezerwacja obejmuje przekazanie numeru rezerwacji Gościowi  na ekranie potwierdzenia; Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W przypadku każdej rezerwacji dla Klienta wydaje się numer Rezerwacji. Numer ten umożliwia Klientowi anulowanie Rezerwacji, jeżeli możliwość taka będzie określona w konkretnym regulaminie odnoszącym się do Zarezerwowanej taryfy Klienta.

Przed dokonaniem rezerwacji w ramach Usług Gość zobowiązuje się podać wymagane informacje w internetowym formularzu Rezerwacji.

2. Wyświetlanie cen

W przypadku jakiejkolwiek rezerwacji w ramach Usługi, ceny obowiązują w chwili kontaktu Klienta z Usługą.

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, ceny „ od ” są wyświetlane podczas ich sprawdzania wraz ze wszystkimi podatkami lub bez podatków.  W każdym przypadku, przed potwierdzeniem Rezerwacji, cena, jaką Klient musi zapłacić, jest wyświetlana w ramach podsumowania Rezerwacji wraz z informacjami dotyczącymi odpowiednich podaktów. Cena ta zawiera podatki obowiązujące w dniu jej sprawdzania, a każda zmiana w obowiązującej taryfie będzie miała automatyczne zastosowanie do cen publikowanych w dniu rozliczenia.

Ceny są domyślnie wyświetlane w walucie powiązanej z językiem, w jakim sprawdzana jest Usługa, zgodnie z wyborem Klienta lub opcją wybraną domyślnie w przeglądarce, za pośrednictwem której Klient sprawdza Usługę.

Wszelkie przeliczenia na walutę inną niż stosowana przez Obiekt mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są prezentowane na podstawie umowy.

Za wszystkie Rezerwacje, bez względu na ich pochodzenie, płaci się w walucie lokalnej Obiektu, za wyjątkiem konkretnych postanowień określonych przez Obiekt na witrynie. Gość może skontaktować się bezpośrednio z Obiektem, aby sprawdzić te informacje i poznać Regulamin pobytu obowiązujący w tym Obiekcie.

Jeżeli opłata dla Obiektu zostanie pobrana w walucie innej niż potwierdzona w ramach rezerwacji, Klient zostanie obciążony opłatami za wymianę walut.

W przypadku zmiany warunków Oferty podczas procesu Rezerwacji w ramach Usługi (np. taryfy, dostępność itp.), Gość zostanie poinformowany o nich przed potwierdzeniem jego Rezerwacji.

Ceny mają charakter dynamiczny i mogą się zmienić w dowolnym momencie, a taka zmiana nie zostanie zastosowana w przypadku Rezerwacji, które zostały już potwierdzone, za wyjątkiem zmian w podatkach wymaganych w przepisach prawa i innych regulacjach określonych przez odpowiednie instytucje.

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

3. Ikona „ Gwarancja najlepszej ceny ”

Ikona „ Gwarancja najlepszej ceny ” stanowi gwarancję dla Gościa, że otrzymuje on najniższą taryfę, jaka jest dostępna w Internecie w chwili jej sprawdzania. Gwarancja ta dotyczy tylko Marek komercyjnych PREMIERE CLASSE, CAMPANILE oraz KYRIAD.

Jeżeli Gość znajdzie na innej witrynie nocleg w Obiekcie za niższą cenę, LOUVRE HOTELS GROUP zwróci mu różnicę z zastrzeżeniem, że przestrzegane będą poniższe warunki :

Warunki stosowania :

 • Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich obiektów, dla których w ramach Usług używana jest ikona „Gwarancja najniższej ceny”.
 • Taryfy objęte gwarancją najniższej ceny muszą być dostępne dla ogółu oraz do Rezerwacji, z wyłączniem w szczególności:
  • Taryf zarezerwowanych dla grup/seminariów
  • Taryf zarezerwowanych dla firm/organizatorów wycieczek
  • Taryf zarezerwowancyh dla członków Programu lojalnościowego LOUVRE HOTELS GROUP
  • Taryf zarezerwowanych dla partnerów Marek komercyjnych LOUVRE HOTELS GROUP
  • Taryf zarezerwowanych dla pracowników Louvre Hotels Group
 • Taka tańsza oferta musi być identyczna, jak oferta utworzona przez gościa w ramach Usług, a mianowicie musi obejmować jeden nocleg:
  • W tym samym Obiekcie (o tej samej nazwie i z tym samym adresem)
  • W tym samym terminie i z tą samą liczbą noclegów
  • Z tym samym rodzajem zakwaterowania (pokój jednoosobowy, dwuosobowy, trzyosobowy, czteroosobowy)
  • Dla tej samej liczby osób
  • W tej samej walucie
  • Z tym samym regulaminem sprzedaży
 • Gwarancja najniższej ceny dotyczy tylko zakwaterowania (sam pokój), z wyłączeniem wszelkich innych podatków, napiwków, posiłków i innych opłat.
 • W przypadku znalezienia, w momencie dokonywania Rezerwacji, na innej witrynie internetowej taryfy, która będzie niższa niż taryfa rezerwowana w ramach naszej Usługi, zapraszamy do wypełnienia po zrealizowaniu pobytu formularza dostępnego w ramach naszych Usług i dołączeniu do niego wymaganych dokumentów pomocniczych.

W przypadku Marek komercyjnych, które wyszczególniono powyżej, aby pobrać formularz, Gość może kliknąć na odpowiednie łącze podane poniżej :

PREMIERE CLASSE

CAMPANILE

KYRIAD

Adres do korespondencji : Guest Contact, Louvre Hotels Group – Client Services - Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DÉFENSE Francja

Adres e-mail : contactclient@louvre-hotels.com

Louvre Hotels Group zobowiązuje się jak najszybciej zwrócić różnicę w cenie po przetworzeniu i zatwierdzeniu złożonego żądania.

 

4. Anulowanie/zmiana Rezerwacji przez Gościa

 • W przypadku każdej Rezerwacji dla Gościa wydany zostanie numer Rezerwacji, umożliwiający jej anulowanie, jeżeli taka możliwość będzie określona w konkretnym regulaminie dotyczącym Zarezerwowanej taryfy Gościa.
 • W warunkach dotyczących Zarezerwowanej taryfy określono regulamin odnoszący się do anulowania i/lub zmiany Rezerwacji Gościa. Jeżeli w ramach Zarezerwowanej taryfy Gościa dopuszczona będzie taka możliwość, anulowania będzie można dokonać w sekcji „Moje rezerwacje” Obszaru dla Gościa bądź za pośrednictwem łącza „ Zarządzaj moimi rezerwacjami ” podanego w stopce w ramach Usług bądź z poziomu centralnego systemu rezerwacji lub poprzez kontakt z Obiektem.
 • Nie ma możliwości anulowania Rezerwacji przedpłaconych ani zwrotu ich kosztów. W dniu Rezerwacji lub zameldowania Gościa w Obiekcie z karty kredytowej pobierana jest cała kwota należna za pobyt wraz z podatkami (za wyjątkiem podatków lokalnych, które Gość płaci zawsze w Obiekcie).
  Klient może skontaktować się z Obiektem, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów.
 • Rezerwację można zmienić bezpośrednio w Obiekcie, kontaktując się z nim pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu Rezerwacji wysyłanym pocztą elektroniczną.
 • W przypadku przerwania pobytu z winy Gościa pobrana zostanie cała uzgodniona cena.
 • Wszystkie Rezerwacje są imienne i w żadnym przypadku nie można przekazać ich osobie trzeciej bezpłatnie ani za opłatą, w ramach działalności komercyjnej.
 • W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki.
  W tej hipotetycznej sytuacji Gość musi zapoznać się z punktem 5 Regulaminu.

 

Przypadek ofert komercyjnych : W ramach Usług udostępniane mogą być oferty promocyjne bez możliwości anulowania. W zależności od przypadku, będzie to określone w warunkach Zarezerwowanej taryfy.

W przypadku zastosowania artykułu L.121-21-8 Kodeksu konsumenta nie stosuje się prawa do wycofania określonego w artykule L.121-21.

5. Opłaty rezerwacyjne w ramach Usług

W większości obiektów sprzedaż zakwaterowania w ramach usług w Internecie skończy się tego samego dnia, między 20:30 a 22:00 (czasu lokalnego obiektu), w zależności od marki komercyjnej. Po tym czasie gość może skontaktować się z obiektem, aby sprawdzić dostępność zakwaterowania. 

Należy pamiętać, że większość Obiektów CAMPANILE, PREMIERE CLASSE i KYRIAD jest zamykana o godzinie 23:00 (czasu lokalnego Obiektu). Istnieje możliwość późnegi zameldowania ; Gość może skontaktować się z Obiektem, aby poznać ten regulamin.

Klient może skontaktować się z Hotelem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki obowiązuje w wybranym przez niego Obiekcie.

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

 

PUNKT 4: PŁATNOŚĆ

1. Zasady ogólne  

 • Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie Rezerwacje, bez względu na ich pochodzenie, opłaca się w walucie lokalnej Obiektu. Zaprasza się Klienta do kontaktu z Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu oraz konkrentych zasad płatności, jakie w nim obowiązują.
 • Jeżeli opłata dla Obiektu zostanie pobrana w walucie innej niż potwierdzona w ramach rezerwacji, Klient zostanie obciążony opłatami za wymianę walut.
 • Gwarancja bankowa: W przypadku każdej Rezerwacji dokonanej w ramach Usług, za wyjątkiem rezerwacji wymagających przedpłaty w Internecie, Gość zostanie poproszony o podanie numeru karty kredytowej (i jej terminu ważności), które zostaną wykorzystane jako gwarancja Rezerwacji. Karta nie zostanie obciążona, a płatność za pobyt zostanie przekazana bezpośrednio Obiektowi w dniu przyjazdu lub wyjazdu (w zależności od Regulaminu pobytu obowiązującego w danym Obiekcie), chyba że Klient nie dotrze do Obiektu i nie anuluje wcześniej swojej Rezerwacji zgodnie z warunkami anulowania, określonymi dla Zarezerwowanej taryfy.
 • Preautoryzacja bankowa jako gwarancja: Każdy hotel ma określone wymagania dotyczące preautoryzacji. W dniu zameldowania hotel może zażądać preautoryzacji środków na karcie kredytowej gościa w celu pokrycia kosztów rezerwacji, a także zbiorczej sumy na pokrycie wydatków poniesionych w trakcie pobytu, nieuwzględnionych w zarezerwowanej stawce (m.in. za korzystanie z minibaru lub za opłatę klimatyczną) oraz wszelkich szkód w pokoju spowodowanych przez gościa. Preautoryzacja dotyczy ustalonej kwoty pieniężnej, która jest wyznaczana przez hotel na podstawie liczby zarezerwowanych pokojów i noclegów. Ta suma pieniężna jest wyasygnowana na koncie posiadacza karty. Poza kilkoma rzadkimi wyjątkami dotyczącymi umów zawieranych między bankami a dostawcami terminali płatniczych (TPE), preautoryzacja bankowa nie powoduje obciążenia konta. Jednakże, w zależności od instytucji bankowej, żądanie preautoryzacji może tymczasowo obniżyć limit na karcie bankowej używanej przez Gościa w celu uwzględnienia potencjalnego obciążenia lub może pojawić się jako obciążenie oczekujące. Po zakończeniu pobytu i po opłaceniu rezerwacji hotel poprosi o anulowanie preautoryzacji w banku gościa, chyba że w trakcie pobytu dojdzie do uwzględnionych okoliczności. Wypłata wstępnie autoryzowanej kwoty zajmuje zwykle od dwudziestu czterech (24) do czterdziestu ośmiu (48) godzin, ale w zależności od banku gościa może to potrwać do siedmiu (7) dni roboczych lub dłużej. 
 • W ramach Usług dostępna jest pewna liczba ofert promocyjnych, w przypadku których Gościowi proponowana jest wyłącznie możliwość dokonania przedpłaty w Internecie. UWAGA : w takim przypadku nie będzie możliwie dokonanie żadnej zmiany, anulowanie ani uzyskanie zwrotu środków, a cała kwota należna za pobyt zostanie pobrana z karty. W przypadku zastosowania artykułu L.121-21-8 Kodeksu konsumenta nie stosuje się prawa do wycofania określonego w artykule L.121-21 Kodeksu konsumenta.
 • W przypadku przedpłaty: : nie można anulować Rezerwacji, a także uzyskać zwrotu środków. W dniu Rezerwacji lub zameldowania Gościa w Obiekcie z karty kredytowej pobierana jest cała kwota należna za pobyt wraz z podatkami (za wyjątkiem podatków turystycznych, które Gość płaci zawsze w Obiekcie).
  Klient może skontaktować się z Obiektem, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów.
 •  Niewykorzystanie Rezerwacji  : W przypadku gdy Gość nie dotrze do Obiektu w dniu Rezerwacji, zostanie ona uznana za anulowaną i stosowane będą warunki anulowania, określone dla Zarezerwowanej taryfy. Klient może zostać obciążony opłatą za pierwszą noc lub cały pobyt, w zależności od warunków określonych dla Zarezerwowanej taryfy.  

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

2. Sposoby płatnośc 

 • Sposoby płatności w ramach Usług

Płatności w ramach Usług dokonuje się za pomocą karty bankowej. 

Gwarantowane przedpłaty, dokonywane kartą w ramach Usług w Internecie, są zabezpieczone. Są one pobierane bezpośrednio przez wybrany Obiekt lub przekazywane przez dostawcę usług technicznych LOUVRE HOTELS GROUP, w zależności od kryteriów pieniężnych i geograficznych. W zależności od przypadku, Gość może zostać przekierowany na zabezpieczoną stronę internetową dostawcy usług technicznych, na której powinien dokonać płatności.

Gość może zostać poproszony o przedstawienie w Obiekcie tej samej karty z identycznym numerem, jakiej użył on podczas dokonywania Rezerwacji w celu jej zagwarantowania oraz dokonania przedpłaty. W przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować Rezerwacji. 

W przypadku pobierania płatności dokonywanych w ramach Usług bezpośrednio przez Obiekty lub pośrednika technicznego LOUVRE HOTELS GROUP, akceptowane są marty Visa oraz Master Card. Akceptowane mogą być także inne metody płatności, takie jak  Carte Bleue, American Express, AlliPay, WeChatPay, UnionPay. W przypadku jakiejkolwiek Rezerwacji i/lub przedpłaty w Internecie Klient może wybrać w ramach Usług tylko te metody płatności, jakie są akceptowane przez Obiekt, w którym Klient dokonuje Rezerwacji.

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

 • Bezpieczeństwo płatności dokonywanych w ramach Usług :

Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności dokonywanych kartą w ramach Usług, Klient musi przesłać do LOUVRE HOTELS GROUP wizualny kryptogram (CVV) podany na odwrocie używanej przez niego karty. Bezpieczeństwo płatności opiera się na uwierzytelnieniu Klienta, na potrzeby którego wykorzystuje się kod oraz kompletnej poufności danych przesyłanych przez Klienta.

Każda płatność, która zostanie uznana za nieprawidłową, nieskuteczną, niekompletną lub oszukańczą w związku z przyczynami leżącymi po stronie Klienta, spowoduje anulowanie zamówienia na koszt Klienta, co nie wykluczy możliwości podjęcia przeciwko niemu postępowania cywilnego lub karnego.

 • Dane pochodzące z Rezerwacji

W ramach walki z oszustwami w Internecie, informacje przekazywane przez Klienta podczas Rezerwacji mogą być przekazywane dowolnej osobie trzeciej, upoważnionej na mocy prawa lub wyznaczonej przez LOUVRE HOTELS GROUP wyłącznie dla celów weryfikacji tożsamości Klienta, ważności Rezerwacji oraz wykorzystanej metody płatności.

LOUVRE HOTELS GROUP zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta po tej kontroli przedstawienia kopii dokumentu tożsamości i/lub informacji dotyczących tożsamości Klienta. Gość ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są przetrwarzane przez LOUVRE HOTELS GROUP, a także do ich poprawy i usunięcia zgodnie z warunkami określonymi w polityce dotyczącej ochrony danych osobowych, do której dostęp można uzyskać w ramach Usługi, klikając na łącze podane na stronie głównej Usług bądź na następujące łącze :

Na witrynie internetowej

 • Sposoby płatności w Obiekcie

Akceptowane są następujące sposoby płatności (poza gotówką): Visa i Master Card. Akceptowane mogą być inne sposoby płatności, takie jak : American Express, UnionPay itp.

Zapraszamy Klienta do kontaktu z Obiektem w sprawie akceptowanych sposobów płatności.

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

 

PUNKT 5 : Partnerzy

1. Sprzedaż na witrynach podróżniczych osób trzecich

LOUVRE HOTELS GROUP zawiera umowy współpracy z witrynami podróżniczymi osób trzecich.

Współpraca na ma na celu umożliwienie Gościowi wyszukiwania, wybierania i rezerwowania zakwaterowania w Obiektach różnych Marek komercyjnych LOUVRE HOTELS GROUP poprzez korzystanie z usług witryn podróżniczych osób trzecich.

W takim przypadku Partner jest głównym punktem do kontaktu w sprawie wszelkich pytań dotyczących Rezerwacji, jakie może mieć Klient.

Na potrzeby Rezerwacji dokonywanych przez Klienta za pośrednictwem witryn podróżniczych osób trzecich wykorzystuje się elektroniczny formularz rezerwacyjny, który jest dostępny na witrynie internetowej oraz w usługach mobilnych Witryn podróżniczych osób trzecich.  W przypadku rezerwacji dokonywanych przez Klienta na tych Witrynach podróżniczych osób trzecich stosuje się ogólny regulamin sprzedaży, określony dla Witryn podróżniczych osób trzecich.

Warunki dotyczące pobytu Klienta w wybranym Obiekcie stanowią Regulamin pobytu w Hotelu. Klient może skontaktować się z Obiektem, aby uzyskać więcej informacji.

2. Rezerwacje u marek partnerskich

LOUVRE HOTELS GROUP zawiera umowy współpracy z zewnętrznymi podmiotami z branży oraz markami hotelowymi i turystycznymi : Partnerami.

Współpraca to ma na celu Gościowi wyszukiwania, wybierania i rezerwowania zakwaterowania w Obiektach Marek partnerskich LOUVRE HOTELS GROUP, w ramach Usług.

W zależności od przypadku, Klient nawiązuje bezpośrednią relację umowną z Partnerem, u którego dokonuje Rezerwacji.

Klient potwierdza, że on momentu, gdy będzie dokonywać rezerwacji w ramach Usług u Marki partnerskiej, LOUVRE HOTELS GROUP będzie działać w charakterze pośrednika między Klientem a Partnerem, aby ułatwić mu dokonanie Rezerwacji w ramach Usług.

W przypadku Rezerwacji w Obiekcie jednej z marek partnerskich LOUVRE HOTELS GROUP, Klienta zaprasza się do kontaktu z wybranym Obiektem w celu poznania obowiązującego w nim Regulaminu pobytu.

LOUVRE HOTELS GROUP potwierdza i przekazuje szczegóły Rezerwacji Klienta we wiadomości e-mail z jej potwierdzeniem, która zostanie wysłana do Klienta w imieniu oraz na rzecz Partnera.

Informacje dotyczące ofert Partnerów, dostępne w ramach Usług, określa się w oparciu o informacje przekazane LOUVRE HOTELS GROUP przez Partnerów. Partnerzy wyświetlają swoje oferty w ramach Usług, korzystając z systemu łączności lub sieci ekstranetowej.

Klient potwierdza i akceptuje, że Obiekty Marek partnerskich są odpowiedzialne za przekazywane informacje oraz aktualizowanie swoich taryf, opłat, cen, dostępności, warunków i innych informacji prezentowanych w ramach Usług

LOUVRE HOTELS GROUP nie jest w stanie weryfikować dokładności, precyzji ani kompletności tych informacji. W wyniku tego LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, przypadki przerwania świadczenia usługi, niedokładne, wprowadzające w błąd lub błędne informacje, a nawet za brak informacji ze strony Partnerów.

Każdy Partner, którego oferty są udostępniane w ramach Usług, pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za dokładność, kompletność i prawidłowość związanych z nim informacji i ofert, które są prezentowane w ramach Usług, w tym za oferowane przez siebie taryfy, ceny, opłatym warunki i dostępność.

Uznaje się, że Rezerwacja obejmuje przekazanie numeru rezerwacji Gościowi  na ekranie potwierdzenia; Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Konkretne warunki ofert Partnerów :

Dokonując Rezerwacji u Partnera, Gość akceptuje odpowiednie warunki określone dla Zarezerwowanej taryfy (dotyczące w szczególności : zmiany, anulowania, niewykorzystania Rezerwacji, taryf, polityk dotyczących zwrotu środków, podatków, ofert promocyjnych itp.).

Warunki określone przez Marki partnerskie dla Zarezerwowanej taryfy to warunki przekazane przez Partnerów LOUVRE HOTELS GROUP i wyświetlane przez LOUVRE HOTELS GROUP w ramach Usług.

LOUVRE HOTELS GROUP zaleca, aby Klient skontaktował się z Obiektem w celu sprawdzenia warunków prezentowanych przez Partnerów w ramach Usług.

Sposoby płatności – Marki partnerskie :

Jeżeli w ramach Usług i istniejącej umowy między LOUVRE HOTELS GROUP a Partnerem będzie dopuszczona taka możliwość, Klient będzie mógł zapłacić za Rezerwację bezpośrednio w ramach Usług (kwotę całkowitą lub częściową, zgodnie z warunkami oferty Partnera), korzystając z bezpiecznych sposobów płatności przez Internet. W przypadku pewnych Rezerwacji płatnościami w imieniu i na rzecz Partnera zarządza pośrednik techniczny LOUVRE HOTELS GROUP.

Ogólny regulamin sprzedaży, stosowany przez Partnerów, jest dostępny za pośrednictwem poniższych łączy :

 

PUNKT 6 : KONKRETNY REGULAMIN OFERT PROMOCYJNYCH I/LUB OFERT SPECJALNYCH

W różnych okresach roku LOUVRE HOTELS GROUP udostępnia ofery promocyjne i/lub specjalne, do których odnosi się konkrenty regulamin sprzedaży i którym można zapoznać się w następujące sposoby :

 • Klikając na Witrynie lub w Aplikacji mobilnej na kartę dotyczącą oferty promocyjnej i/lub specjalnej, właściwej dla Rezerwacji Gościa ;
 • Podczas przeglądania Witryny lub Aplikacji mobilnej przez Gościa ;
 • Aby móc skorzystać z tych Ofert promocyjnych i Ofert specjalnych, które zapewniają dostęp do specjalnych taryf (sport, dla seniorów, korporacyjne), Gość może zostać poproszony o podanie osobistego i konkretnego kodu, aby uzasadnić możliwość zastosowania danej taryfy.

 

PUNKT 7: KONKRETNY REGULAMIN PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

LOUVRE HOTELS GROUP umożliwia Klientom dołączanie do prowadzonego przez siebie programu lojalnościowego, który podlega postanowieniem ogólnego regulaminu korzystania i/lub zakupu (w zależności od przypadku), dostępnego poprzez kliknięcie na odpowiednie łącza w ramach Usług. Programy te nie muszą obowiązywać u Marek partnerskich. Klienta zaprasza się do zapoznania się z regulaminem programu lojalnościowego w celu sprawdzenia tej kwestii.

 

PUNKT 8: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 LOUVRE HOTELS GROUP i Gość zobowiązują się do realizacji swoich zobowiązań zgodnie z Regulaminem, w dobrej wierze, a także ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wyrządzić drugiej Stronie w przypadku naruszenia, jakiego mogą się dopuścić.

8.2 Dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Usług, Gość nawiązuje bezpośrednią relację umowną z Obiektem. Warunki jego pobytu w Obiekcie są określane oddzielnie przez każdy Obiekt. Zaprasza się Klienta do kontaktu z wybranym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

W szczególności, gdy tylko klient dokona Rezerwacji w ramach Usług, LOUVRE HOTELS GROUP będzie działać wyłącznie w charakterze pośrednika między Klientem a Obiektem, przekazując Obiektowi dane dokonanej Rezerwacji i wysyłając Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem w imieniu i na rzecz Obiektu. Gość potwierdza i akceptuje, że LOUVRE HOTELS GROUP pełni wyłącznie rolę pośrednika i w związku z tym LOUVRE HOTELS GROUP ponosi odpowiedzialności, jeśli chodzi o :

 • Wykorzystywanie Danych przez Obiekt :

LOUVRE HOTELS GROUP, działając w charakterze dostawcy usług technicznych, nie ma kontroli nad wykorzystywaniem przez Obiekt Danych przekazywanych przez Klienta.

 • Oferty :

Obiekty aktualizują Oferty, a w szczególności wszystkie informacje dotyczące taryf, dostępności i innych kwestii odnoszących się do Ofert. LOUVRE HOTELS GROUP stara się zapewniać dokładność Ofert, w szczególności w odniesieniu do dostępności, ceny i opisu, ale nie może zagwarantować ich wiarygodności i kompletności, a także zgodności Ofert z posiadanymi przez nią informacjami.

Zaprasza się Klienta do kontaktu z danym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

 • Rezerwowane pobyty :

Gdy Obiekt wyśle do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji, Obiekt stanie się głównym punktem kontaktu dla Klienta.

W każdym przypadku Obiekt ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób realizacji zarezerwowanego pobytu, a ogólniej mówiąc, jest on wyłącznie odpowiedzialny za relację z Klientem, odnoszącą się w szczególności do Oferty i Rezerwacji. 

Klient może skontaktować się z danym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

8.3 Firma LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwą realizację Rezerwacji Gościa na skutek wystąpienia siły wyższej, w związku z osobą trzecią, której nie da się przewidzieć ani przeciwdziałać, z związku z gościem, a w szczególności niedostępnością sieci internetowej, brakiem możliwości uzyskania dostępu do witryny internetowej, zakłóceniami zewnętrznymi, wirusami komputerowymi lub w przypadku braku autoryzacji przedpłaty przez bank posiadacza karty.

8.4 Hiperłącza mogą odsyłać do innych witryn/usług niż Witryna LOUVRE HOTELS GROUP, Witryny Marek partnerskich oraz Aplikacja mobilna, w związku z czym firma nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn i oferowanych usług.

8.5 Gość potwierdza zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. LOUVRE HOTELS GROUP zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie Usług pochodzących od jej dostawców, ale nie może zagwarantować, że Usługi te będą wolne od nieprawidłowści ani że będą zawsze sprawne. LOUVRE HOTELS GROUP nie będzie później ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Usług lub całkowitej bądź częściowej niemożności korzystania z nich. W szczególności może ona nie być odpowiedzialna za brak lub nieprawidłową realizację Usług, za którą będzie odpowiadać Klient, osoba trzecia lub która będzie spowodowana wystąpieniem siły wyższej.

8.6 Partnerzy : Przypomina się Klientowi, że zgodnie z artykułem 5 Regulaminu, Partnerzy są odpowiedzialni za oferty, jakie udostępniają w ramach Usług. LOUVRE HOTELS GROUP działa w tym zakresie jako pośrednik między Klientem a Partnerem.

LOUVRE HOTELS GROUP potwierdza i przekazuje szczegóły Rezerwacji Klienta we wiadomości e-mail z jej potwierdzeniem, która zostanie wysłana do Klienta w imieniu oraz na rzecz Partnera.

LOUVRE HOTELS GROUP nie jest w stanie weryfikować dokładności, precyzji ani kompletności tych informacji. W wyniku tego LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, przypadki przerwania świadczenia usługi, niedokładne, wprowadzające w błąd lub błędne informacje, a nawet za brak informacji ze strony Partnerów.

Każdy Partner, którego oferty są udostępniane w ramach Usług, pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za dokładność, kompletność i prawidłowość związanych z nim informacji i ofert, które są prezentowane w ramach Usług, w tym za oferowane przez siebie taryfy, ceny, opłatym warunki i dostępność.

8.7 Każda Rezerwacja lub płatność, która zostanie uznana za nieprawidłową, nieskuteczną, niekompletną lub oszukańczą w związku z przyczynami leżącymi po stronie Gościa, spowoduje anulowanie zamówienia na koszt Gościa, co nie wykluczy możliwości podjęcia przeciwko niemu postępowania cywilnego lub karnego.

8.8 W ramach Rezerwacji i pobytu, Gość zobowiązuje się działać z należytą starannością i nie wyrządzać w jakikolwiek sposób żadnych szkód członkom zespołu Obiektu, a także osobom trzecim, jakie będą dostępne w Obiekcie. Takie zachowanie może doprowadzić do usunięcia Gościa przez Obiekt z jego terenu, kiedy to Gość nie będzie miał prawa do żądania rekompensaty.

 

PUNKT 9 : ZMIANY W REGULAMINIE

Obowiązujący Regulamin to wersja akceptowana przez Klienta w momencie Rezerwacji.  Jednak LOUVRE HOTELS GROUP zastrzega sobie prawi do zmiany tego Regulaminu w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wspomniane zmany zaczną natychmiast obowiązywać. Każdy przypadek korzystania z Usług po zmianie tego Kontraktu oznacza akceptację wspomnianych zmian przez Klienta. W wyniku tego zaleca się, aby Klient regularnie sprawdzał ten Regulamin, dzięki czemu będzie wiedział o wspomnianych zmianach oraz wydrukował i zatrzymał kopię Regulaminu

 

PUNKT 10 : DANE OSOBOWE

LOUVRE HOTELS GROUP będzie prawdopodobnie zbierać Dane osobowe, gromadząc je w szczególności od Gości (zwanych dalej „ Podmiotami danych ”), głównie podczas Rezerwacji i uwierzytelniania Gości, w ramach zarządzania dostępem do Usługi i korzystania z nich.

Więcej informacji dotyczących ochrony swoich Danych osobowych Goście mogą uzyskać, zapoznając się z Polityką poufności dostępną w ramach Usług, w Aplikacji oraz za pośrednictwem poniższych łączy :

Na witrynie internetowej

Na Witrynach Marek partnerskich :

 

PUNKT 11 : PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W ramach dostępu do Usług LOUVRE HOTELS GROUP udziela użytkownikowi licencji, a użytkownik przyjmuje ją zgodnie z niniejszym regulaminem. Licencja oznacza, że użytkownik ma prawo wykorzystywać treść witryny dla celów prywatnych. W niniejszym Regulamienie nie przewidziano jakiejkolwiek możliwości przekazywania praw własności intelektualnej. Klient korzysta z wyłącznego prawa do dokonywania Rezerwacji w ramach Usług, na całym świecie oraz na warunkach określonych w Regulaminie. Marki i logo umieszczone na witrynie stanowią własność intelektualną LOUVRE HOTELS GROUP. Zabrania się wykorzystywania ich bez uprzedniego uzyskania zgody LOUVRE HOTELS GROUP wyrażonej na piśmie. Dopuszcza się jedynie możliwość powielania części lub całości tej witryny lub zawartych na niej informacji na dowolnym środku dla celów osobistych. Jeżeli nie określono inaczej, tekst dostępny na tej witrynie stanowi własność intelektualną i prawną jego wydawcy, LOUVRE HOTELS GROUP. Tekst ten można cytować zgodnie z warunkami określonymi w artykule L 122-5 Kodeksu właśności intelektualnej, pod warunkiem wyraźnego podania adresu URL witryny lub zamieszczenia go w formie hiperłącza. Wszelkie odwzorowania fotograficzne, umieszczone na witrynie, stanowią własność LOUVRE HOTELS GROUP lub zostały zamieszczone na podstawie pozwolenia uzyskanego wcześniej od ich autora. W przypadku wszelkiego łącza kierującego na tę witrynę uzyskano wcześniej stosowną zgodę, a w przypadku każdego łącza do tej witryny wymagana będzie wcześniejsza zgoda wydana na piśmie.

 

PUNKT 12 : CAŁOŚĆ I TYTUŁY

Niniejszy Regulamin jest uzupełniony o informacje prawne, politykę poufności, politykę dotyczącą ochrony danych osobowych oraz politykę dotyczącą plików cookie.

Ponieważ dokumenty te będą prawdopodobnie zmieniane w miarę upływu czasu, ich najnowsza wersja będzie miała znaczenie nadrzędne względem wersji poprzednich. Te dokumenty umowne wykorzystuje się w przypadku wykluczenia wszelkiego innego dokumentu wydanego przez Klienta, który nie ma wiążącego znaczenia dla LOUVRE HOTEL GROUP.

W dokumentach tych określone są całe zobowiązania, jakie ciążą na Stronach, jeśli chodzi o poruszone w nich kwestie. Do niniejszego regulaminu ogólnego nie można wprowadzać żadnych innych, ogólnych ani konkrentych regulaminów przekazanych przez Klienta.

Poniżej wymieniono dokumenty umowne, stanowiące zobowiązanie Stron, które uporządkowano w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego : 1. Potwierdzenie rezerwacji (w tym określony regulamin dotyczący Zarezerwowanej taryfy i Regulamin pobytu obowiązujący w danym Obiekcie) oraz Regulamin uzupełniony o politykę poufności, politykę dotyczącą ochrony danych osobowych, informacje prawne oraz politykę dotyczącą plików cookie.

W przypadku sprzeczności między potwierdzeniem Rezerwacji a regulaminem ogólnym, w odniesieniu do danego zobowiązania stosowane będą wyłącznie postanowienia określone w potwierdzeniu Rezerwacji.

W przypadku trudności w interpretacji powstałych w wyniku niezgodności tytułów i treści klauzul niniejszego Regulaminu tytuły należy odrzucić, a moc nadrzędną będzie mieć treść danej klauzuli.

 

PUNKT 13 : SIŁA WYŻSZA

Siłę wyższą rozumie się jako jakiekolwiek zdarzenie leżące poza kontrolą stron, którego jednocześnie nie można przewidzieć i któremu nie można przeciwdziałać oraz które leży poza kontrolą stron i uniemożliwia Klientowi lub Hotelowi realizację całości bądź części zobowiązań przewidzianych w umowie. Uznawane tu będą przypadki postrzegane zwykle w myśl prawa powszechnego, stosowanego przez francuskie sądy i trybunały, za wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia nieprzewidziane.

W przypadku braku realizacji zobowiązań na skutek wystąpienia siły wyższej żadna strona nie będzie ponosiła za to odpowiedzialności względem drugiej strony. Uzgadnia się wyraźnie, że siła wyższa powoduje wstrzymanie realizacji dwustronnych zobowiązań przez strony oraz że każda strona poniesie związane z tym koszty.

 

PUNKT 14 : ROSZCZENIA – OBSŁUGA KLIENTA

Wszelką prośbę o informację lub roszczenie dotyczące Rezerwacji należy wysłać do danego Obiektu lub działu obsługi klienta u Partnera bądź do Działu Obsługi Klienta w LOUVRE HOTELS GROUP, które zorganizują postępowanie mediacyjne między Stronami.

Poniżej podano dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta LOUVRE HOTELS GROUP :

Adres korespondencyjny:  Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92800 La Défense – Francja

Telefonicznie : + 33 (0)1.73.21.98.99

Za pośrednictwem wiadomości e-mail : relation@louvre-hotels.com

Zaprasza się Klienta do jak najszybszego przesyłania wszelkich roszczeń związanych z pobytem, aby umożliwić ich przetworzenie. Powinien on również pamiętać o zgłaszaniu wszelkich problemów podczas pobytu, aby ograniczyć ich ewentualne konsekwencje.

 

PUNKT 15 : RZECZNIK KONSUMENTÓW

Po skierowaniu się do naszego Działu Obsługi Klienta i braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni, mogą Państwo złożyć wniosek do Mediatora ds. Turystyki i Podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z formularza skierowania, który można znaleźć na stronie internetowej www.mtv.travel, lub listownie na następujący adres:

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARYŻ

 

PUNKT 16 : OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejszy regulamin ogólny podlega prawu francuskiemu. Zgodnie z artykułem L.141-5 Kodeksu konsumenta, konsument może, wedle własnego uznania, skierować sprawę do jednego z sądów posiadających odpowiednią właściwość terytorialną, wynikającą z Kodeksu postępowania cywilnego, sądu działającego w miejscu, w którym klient mieszkał w chwili zawarcia uimowy lub w którym wystąpiły zdarzenia będące przyczyną odniesionych szkód. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać każdą sprawę.

CENTRUM REZERWACJI

SPOSOBY PŁATNOŚCI

W DRODZE? POBIERZ APLIKACJĘ!

ŚLEDŹ NAS

Louvre Hotels Group logo